Nieuwe omgevingswet door Tweede Kamer

Stand van zaken Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2018 in werking. Deze wet moet 26 wetten integreren op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Naast de wet, komt er een nieuw stelsels van AMvB’s en nieuwe instrumenten, zoals de Laan van de Leefomgeving.

Het wetsvoorstel Omgevingswet is 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 29 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan de minister. Deze zijn op 18 februari 2015 beantwoord en is er een eerste visie gegeven op hoe de AMvB’s onder de Omgevingswet eruit komen te zien. Rijksuniversiteit Groningen heeft in de tussentijd onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van vijf opmerkingen van de Raad van State uit het advies van 13 januari 2014. De Rijksuniversiteit Groningen heeft op 2 april 2015 haar onderzoeksrapport opgeleverd. Een belangrijk onderdeel dat naar voren komt uit dit advies, is dat de regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden niet in het wetsvoorstel zijn opgenomen, maar nader worden geregeld in AMvB’s. Dit heeft negatieve kanten (het parlement wordt in beginsel niet meer betrokken als medewetgever en de regelingen worden alsnog niet in één wet samengevoegd), maar ook positieve (flexibiliteit en snelheid voor normstelling).

Zoals aangegeven is deze wet op 1-7-2015 aangenomen door de Tweede Kamer met enkele amendementen. Als deze verwerkt zijn, zal deze naar de Eerste Kamer gaan. Daarnaast loopt nog een traject voor de invoeringswet en de verschillende AMvB’s. Bovendien moet de Laan van de Leefomgeving digitaal beschikbaar gesteld worden, dat zoiets gaat worden als www.ruimtelijkeplannen.nl  in combinatie met www.omgevingsloket.nl  en www.atlasleefomgeving.nl

 

Voor meer informatie hierover: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet  

 

Geschreven door:

Maurice Greven

Maurice Greven

Vorige